ZADZWOŃ

735 858 555

Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych
II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
III. Pochodzenie danych
IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych
V. Cel przetwarzania danych
VI. Przekazanie danych osobowych
VII. Czas przetwarzania danych osobowych
VIII. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
IX. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych
X. Organ nadzorczy i skargi

I. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest firma HERMES GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  00-410 ul. Solec 18/B21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przed Sąd Rejonowy Warszawa, KRS: 0000819834, NIP: 7010961561, REGON: 38512350800000, zwanym dalej Administratorem lub www.hermesdetektywi.pl.

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Email: kontakt@hermesdetektywi.pl
 2. Poczta: ul. Solec 18/B21, 00-410 Warszawa

III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym www.hermesdetektywi.pl. W tym w szczególności poprzez zakup usługi, zadanie pytania, kontakt z biurem, etc.

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

 1. Do realizacji usługi/transakcji niezbędne są dane email, imię i nazwisko, adres do wysyłki oraz numer telefonu dla kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
 2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
 3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

V. Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy w szczególności:
  a) Świadczenia usług drogą elektroniczną.
  – Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
  b) Dokonania płatności związanych z transakcją.
  – Wystawienie dokumentów księgowania.
  c) Kontaktu z Administratorem (www.hermesdetektywi.pl)
  – Obsługi klienta.
  – Przyjmowania sugestii.
  – Rozpatrywania reklamacji.
  – Rozwiązywania problemów technicznych.
  d) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie
  oferty oraz zarządzanie aktywnością.
  e) Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
  f) Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
  g) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.

 2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.

 3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes hermesdetektywi.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:

  a) Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
  b) Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
  c) Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
  f) Archiwizacji danych.

VI. Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez hermesdetektywi.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów hermesdetektywi.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
 4. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
 5. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem hermesdetektywi.pl dane osobowe np. w celu realizacji wysyłki.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

VIII. Przetwarzanie Automatyczne i profilowanie

 1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

 1. Każdy użytkownik ma prawo do:
  a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
  b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
  c) Usunięcia danych.
  – Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się
  wiązać z rozwiązaniem umowy .
  d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
  – Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
  pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
  – Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
  usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
  potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  – Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania
  do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
  nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  e) Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w
  ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane
  osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane
  osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu
  dostarczono te dane osobowe.
  f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
  g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  – W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na
  podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony
  przez szczególna sytuację osoby.
 2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
  a) Drogą elektroniczną na adres kontakt@hermesdetektywi.pl
 3. b) Na adres: ul. Solec 18/B21, 01-410 Warszawa
  c) Osobiście w siedzibie Administratora.
 4. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie
  do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań
  lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.
  Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o
  przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
 5. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie
  pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 50zł.
 6. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w
  szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę
  wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach
  odmówić podjęcia działań.
 7. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w
  odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty
  na rachunku bankowym.
 8. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

X. Organ nazdzorczy i skargi

 1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia
  skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego.
INFORMACJA O POLITYCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij polityką prywatności. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.